Algemene Voorwaarden | AmigoAmigo: De beste kortingen voor studenten in Amsterdam

Algemene Voorwaarden

Onder 'AmigoAmigo' wordt in deze Algemene Voorwaarden (gebruiksvoorwaarden) en elders op AmigoAmigo.nl (hierna te noemen: Website) verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, AmigoAmigo BV, kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland, en statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland. AmigoAmigo is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, KvK-nummer: 53188276. De website www.amigoamigo.nl, evenals het systeem voor de verkoop van de AmigoAmigo tegoedbonnen op deze Website, wordt geëxploiteerd door:

AmigoAmigo B.V.
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
Email: klantenservice@amigoamigo.nl

Als je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact op met AmigoAmigo.


1. Op de Website van AmigoAmigo B.V. (AmigoAmigo) worden vouchers (hierna te noemen; tegoedbonnen) in de vorm van tegoedbonnen voor diensten of goederen van andere ondernemingen (Aanbieders) aangeboden. Uitgever van de tegoedbonnen en debiteur van de in de tegoedbonnen aangegeven diensten of goederen zijn de door AmigoAmigo aangegeven Aanbieders, die deze diensten of goederen op basis van hun betreffende Algemene Voorwaarden leveren. AmigoAmigo is niet de verkoper van de goederen en diensten. De AmigoAmigo tegoedbon die u koopt is inwisselbaar voor goederen of diensten van de verkoper van deze goederen en diensten, hierna omschreven als "Aanbieder" (respectievelijk "Aanbieders").


2. AmigoAmigo tegoedbonnen garanderen je het recht op ontvangst van de diensten door de aangegeven Aanbieder. AmigoAmigo zelf is niet verantwoordelijk voor het leveren van de in de tegoedbonnen vermelde diensten of goederen. Voor het gebruik van de diensten van AmigoAmigo gelden uitsluitend de navolgende algemene gebruiksvoorwaarden. De door AmigoAmigo verkochte tegoedbonnen zijn ofwel gericht op een concrete dienst (prestatie) of een product/goederenwaarde.


3. Toegang tot en gebruik van deze Website betekent dat je als gebruiker met deze Algemene Voorwaarden instemt. In dat geval erken je dat wij - AmigoAmigo - het gebruik van onze diensten als erkenning van deze gebruiksvoorwaarden beschouwen. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen ten allen tijde onder 
http://amigoamigo.blob.core.windows.net/uploads/algemene-voorwaarden.pdf worden opgeroepen, afgedrukt of lokaal worden opgeslagen.


4. Zo koop je een tegoedbon op de Website:

4.1 Log in met jouw persoonlijke inloggegevens op de website.

4.2 Selecteer de knop "Nu kopen" op de startpagina.

4.3 Kies je gewenste aantal tegoedbonnen.

4.4 Selecteer de wijze waarop je wenst te betalen en voer deze correct uit.

4.5 De vermelding van je koopaanbod vindt plaats door bevestiging van de gebruiksvoorwaarden en door te drukken op de knop "Bevestig bestelling". De aanvaarding van de koopovereenkomst door AmigoAmigo vindt plaats met de bevestiging in de vorm van de toezending van de tegoedboncode.

4.6 Wanneer na afloop van de vastgelegde verkooptijd het minimale deelnemers 

aantal bereikt is en wij je betaling met succes hebben geboekt, sturen wij je de tegoedbon per email toe.

4.7 Print de tegoedbon uit en verzilver deze in de betreffende winkel respectievelijk bij de betreffende partner. 4.8 De tegoedbon dient ten allen tijden duidelijk de naam van de koper (gebruiker) en de unieke AmigoAmigo tegoedboncode weer te geven. In alle andere gevallen heeft de Aanbieder het recht je als gebruiker te weigeren.


5. Informatie over herroeping

5.1 Wanneer je consument bent, kan je de koopovereenkomst met betrekking tot de koop van de tegoedbon binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bijv. brief of email) of door terugzending van de tegoedbon herroepen. De termijn begint te lopen op het moment dat de tegoedbon verstuurd wordt aan de koper, echter niet voor het nakomen van onze informatieplichten volgens artikel 7:46c lid 2 BW. Om aan de termijn van de herroeping te voldoen is de tijdige verzending van de schriftelijke aanvraag tot herroeping of van de tegoedbon voldoende. 

5.2 Na het verzilveren van de tegoedbon bij de partner is een herroeping niet meer mogelijk. 5.3 De herroeping dient te worden gestuurd aan: Email: klantenservice@amigoamigo.nl

5.4 Gevolgen van de herroeping:  In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen prestaties ontvangen door beide partijen te worden teruggegeven, respectievelijk het genoten voordeel (bijv. gebruiksvoordelen) te worden afgegeven. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen moeten binnen 14 dagen worden nagekomen. Deze termijn begint voor de consument te lopen vanaf de verzending van je herroeping verklaring of van de tegoedbon, voor AmigoAmigo vanaf de ontvangst ervan.

5.5 Een concertkaart, andere toegangskaart of ticket zijn tijdsgebonden vrijetijds producten. Deze producten zijn uitgezonderd van de wettelijke bedenktermijn. Daarom kan je aangekochte vouchers voor concertkaartjes, andere toegangskaartjes of tickets niet meer annuleren.

6. De verkoop van een tegoedbon heeft een beperkte looptijd die per aanbieding is vastgesteld door AmigoAmigo. Deze informatie kunt u per aanbieding terugvinden op de Website en op de tegoedbon zelf. Na afloop van een aanbieding op AmigoAmigo is er geen verdere koop van de desbetreffende aanbieding meer mogelijk op de Website.

7. De betaling van de klant vindt direct bij de aankoop plaats. Wanneer het vereiste minimale aantal deelnemers niet wordt bereikt, vindt er direct na afloop van de aanbieding restitutie van het volledige aankoopbedrag plaats naar alle consumenten die de tegoedbon hebben aangeschaft.

8. Geschillenbeleid eenmalige incasso. Indien de eindgebruiker het niet eens is met een incasso van zijn/haar eindgebruiker rekening, dan kan eindgebruiker contact opnemen met AmigoAmigo door een email te sturen naar klantenservice@amigoamigo.nl. De eindgebruiker kan dan binnen 48 uur een inhoudelijke reactie verwachten. Indien het geschil van de eindgebruiker gegrond is wordt het geïncasseerde bedrag direct terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd. Als eindgebruiker vragen heeft over dit terugbetalings- en geschillenbeleid kan de eindgebruiker contact opnemen met de klantenservice via klantenservice@amigoamigo.nl.


9. De verkoop van de tegoedbon komt pas tot stand, wanneer AmigoAmigo je betaling met succes heeft kunnen innen. Mocht de betaling bij de eerste poging geen succes opleveren (bijvoorbeeld omdat de aangegeven rekening niet bestaat of geen dekking heeft) komt de verkoop van de tegoedbon niet tot stand.


10. De tegoedbon wordt na de succesvolle aankoop per email naar het e-mailadres verstuurd dat de koper bij de bestelling heeft aangegeven. De verzending van de tegoedbon vindt plaats zodra de looptijd van de deal op de website ten einde is en de betaling op onze rekening is geregistreerd.


11. Alle AmigoAmigo tegoedbonnen zijn voorzien van een unieke code en de naam van de koper. Wanneer de gebruiker de tegoedbon inwisselt bij de Aanbieder, vergelijkt de Aanbieder de naam op de tegoedbon en de tegoedboncode met de lijst die de Aanbieder in zijn bezit heeft. De tegoedboncode en de naam van de gebruiker dienen volledig overeen te komen met de lijst van de Aanbieder. De Aanbieder heeft het recht bij twijfel te vragen om een identificatiebewijs. Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van de tegoedbon door de eindgebruiker is niet toegestaan. Bij overtreding van het zojuist genoemde of op enig andere manier frauduleus omgaan met de tegoedbon van AmigoAmigo, behoudt AmigoAmigo zich het recht voor om juridische stappen te nemen tegen de overtreder alsmede zijn/haar AmigoAmigo account per direct te sluiten.


12. De aanbieding/deal details en voorwaarden van een specifieke aanbieding dienen door iedere gebruiker goed te worden gecontroleerd alvorens een tegoedbon aan te schaffen. De tegoedbonnen van AmigoAmigo kunnen niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt, tenzij anders aangegeven. Het tegoed vermeld op de bon dient volledig in een keer te worden gebruikt, tenzij anders aangegeven. Wordt het tegoed niet volledig gebruikt tijdens eerste gebruik, dan vervalt het niet gebruikte verschil. Een restitutie van het verschil is niet mogelijk. Voor zover er niets anders aangegeven is, kan iedere tegoedbon slechts één keer worden gebruikt.


13. Als er op de tegoedbon een geldigheidsduur staat vermeld, dan dient de gebruiker de tegoedbon binnen deze geldigheidsduur bij de Aanbieder te verzilveren. Wanneer de gebruiker de tegoedbon niet binnen de geldigheidsduur verzilverd, vervalt de tegoedbon en daarmee het recht op de dienst of goederenwaarde van de Aanbieder.


14. AmigoAmigo garandeert dat de AmigoAmigo tegoedbon gebruikt kan worden bij de aangegeven Aanbieder. In het geval dat de eindgebruiker zich houdt aan het reglement, zoals omschreven in de Algemene voorwaarden en op de AmigoAmigo tegoedbon zelf, en de aanbieder de dienst of het product niet levert, krijgt de eindgebruiker de door hem betaalde kosten voor de tegoedbon vergoed van AmigoAmigo. De eindgebruiker gaat akkoord met het feit dat het gebruik van deze Website voor eigen risico is. Noch AmigoAmigo, noch haar Aanbieders, haar werknemers of derde partijen die content aanleveren garanderen dat het gebruik van de Website ononderbroken zal zijn of vrij van fouten. Evenmin geven zij garantie af over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Website, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie, dienst of aankoop via de Website. AmigoAmigo is niet verantwoordelijk voor de diensten waarvoor AmigoAmigo tegoedbonnen kunnen worden ingewisseld – AmigoAmigo geeft de eindgebruiker geen garantie voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of elk ander aspect van de dienst waarvoor AmigoAmigo zich leent. De eindgebruiker neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen acties door gebruik te maken van de door AmigoAmigo aangeboden dienst. Eindgebruiker gaat akkoord met het schadeloos stellen van AmigoAmigo en haar gelieerde Aanbieders en hun respectievelijke bestuurders en werknemers van alle claims en kosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit het gebruik van de Website door de eindgebruiker. In geval van geschillen tussen eindgebruiker en Aanbieder zal AmigoAmigo bemiddelen namens de eindgebruiker om de kwestie op te lossen. 


15. Eindgebruiker erkent dat, hoewel het internet vaak een veilige omgeving is, er soms onderbrekingen in de dienstverlening zijn of gebeurtenissen die buiten de controle van AmigoAmigo liggen. In dat geval is AmigoAmigo niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet. Hoewel het doel van AmigoAmigo is om de Website 24 uur per dag perfect te laten functioneren, 7 dagen per week, kan in een uiterst geval de Website van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn, in verband met routine onderhoud, hierop kan geen begrenzing worden gelegd.


16. AmigoAmigo behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de Website ten allen tijde te wijzigen, te beperken of deze stop te zetten. Hoewel wij er alles aandoen om onze service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen vooral onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. AmigoAmigo aanvaardt daarom geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de diensten, technische storingen en/of dataverlies.


17. AmigoAmigo en de Aanbieders behouden alle auteurs- en andere aan de dienst gerelateerde rechten, evenals aan de gepubliceerde inhouden, informaties, foto’s, video’s en databanken voor (hierna "beschermt eigendom" genoemd). Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, overdracht aan derden en/of een ander gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AmigoAmigo of van de betrokken Aanbieder is daarom uitdrukkelijk verboden.


18. AmigoAmigo kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om aan nieuwe wettelijke eisen te voldoen of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. De meest actuele

gebruiksvoorwaarden vind je onder http://amigoamigo.blob.core.windows.net/uploads/algemene-voorwaarden.pdf. Mocht je met de gewijzigde gebruiksvoorwaarde niet akkoord gaan, dan kun je helaas geen gebruik meer maken van onze dienst.


19. Met de koop van een tegoedbon gaat de koper ermee akkoord dat AmigoAmigo zijn persoonsgegevens, in het bijzonder zijn naam (voornaam en achternaam), adres, telefoonnummer en zijn e-mailadres worden opgeslagen en worden gebruikt voor het toezenden van exclusieve aanbiedingen of voor het toezenden van nieuws over AmigoAmigo. De klant kan zijn toestemming op ieder moment zonder reden herroepen en zal dan geen aanbiedingen en informatie van AmigoAmigo meer ontvangen. Herroeping dient te geschieden via de desbetreffende link in de ontvangen email, of door een email te sturen naar klantenservice@amigoamigo.nl.


20. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de met de contractpartner gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.


21. Eindgebruiker mag vanaf deze Website geen enkel materiaal plaatsen of verzenden dat; onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan of anderszins verwerpelijk gedrag dat zou neerkomen op een misdrijf, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wet overtreedt.


22. AmigoAmigo heeft het recht maar niet de plicht, om de inhoud van de Website ten allen tijde te monitoren, met inbegrip van chatrooms en forums die hierna worden opgenomen als onderdeel van de Website, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en alle operationele regels te bepalen, alsmede om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- of regelgeving of geautoriseerd verzoek van de overheid.


23. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing onder uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG). Voor overeenkomsten met niet consumenten is de plaats van betaling Amsterdam en de uitsluitend bevoegde rechtbank Amsterdam. Ook, ingeval van een gerechtelijke eis waarbij de woonplaats of de normale verblijfplaats van de contractpartner niet bekend is of indien deze geen zetel in Nederland (meer) heeft.